Toplum Psikolojisi/Nevzat Tarhan – Alıntılar

“Çoğulculuğun olduğu yerde yetenekler serbest kalır ve önü açılır.”

İdeal insan kendini kusursuz bilen insan değil; kusurlarıyla birlikte kendini kabul edebilen insandır.”

“Hümanizm insanın hatasız, kusursuz, iyi olduğunu, hiçbir kötünün insana ait olmadığını savundu. İnsandaki kötücül duyguları yok saydı. Kişinin aklına kötü bir düşünce geldiği zaman kendine yakıştıramadığı için ‘bu düşünce bana ait değil’ diyerek ruh sağlığını bozdu. Bir bakıma kendini Tanrı yerine koydu, kendini kutsallaştırdı. Modern yaşamda bu tarz bir tanımlama insanın mutluluğuna zarar verdi.

“Evrende mikroplar olmazsa tıp gelişemezdi. Hastalıklar olmasaydı organları tanımak mümkün olmazdı. İnsanlık, hastalıklar sebebiyle anatomi, fizyoloji, patoloji gibi bilimlerle uğraştı. Kainatta artı ve eksi arasında kurulmuş bir denge vardır; iyilik ve kötülük, siyah ve beyaz, karanlık ve aydınlık dengededir…”

“Bir potada eritme anlayışı devrim tarzında değil ancak evrim tarzında, doğal seyri içerisinde gerçekleşebilir. Severek, gönülle itaat olursa aynı potada erime gerçekleşir. Güçlü bir basınç oluşması için muhakkak duygulara hitap etmesi gerekir. Mesela Hz. İsa tek başına çıkıyor ve sağlığında etrafında sadece 12 kişi ona tabi oluyor. Fakat vefat ettikten sonra 300 sene sonra fikirleri dünyanın çoğu yerini kaplıyor. Çünkü gönüllere hitap edebildiği için, onun öğretisini dinleyenler, kendilerini ona yakın hissettikleri için yaklaşıyorlar. Roma baskısına karşı sinmiş, liman arayan insanlara pota oluyor ve o potada eriyorlar. Baskın gücün potasında erimiyorlar. Roma kültürü bütün Ortadoğu’yu Romalılaştıramamıştır ama orada çıkan Hz.İsa bütün Avrupa’yı Hıristiyanlaştırmıştır. Aynı şekilde İslam dininin çıktığı yer olan Mekke de gücü elinde bulunduranların baskıları hicbir sonuç vermiyor ve Hz. Peygamber’in hayatı sadece Arabistan’la sınırlı kalmıyor, bütün dünyaya yayılıyor.”

“Toplumsal afazi terimi kültürel psikolojik savaşın tanımlanmasında önemli bir aşamadır. Toplumsal ilişkilerin bozulması toplumsal afaziyi ortaya çıkarır. Bu yolla bir grup diğer bir etnik grupla, bir cemaatin başka bir cemaatle bağlantısı bozularak etkisiz hale getirilebilir. Kasıtlı olarak yapıldığında bir toplumu savaşsız olarak istenilen bir şekilde yönlendirmek mümkün olacaktır.”

Ailede tek tip çocuk istemek gibi toplumda da tek tip insan istemek, o toplumda farklı düşünen, sorgulayan, radikal çıkışları ve keşfedici özellikleri olanlara da zarar verir. Bu durum da insanın üst yeteneklerini engellediği için toplumsal iletişime zarar verir.”

“Aşırı kültürel tutuculuk kendi kültürünü yok eder. Bu tutuculuk nedeniyle tarihte pek çok kez yok olma eğilimleri ortaya çıkmıştır. Kendi kültürünü korumak için topyekûn küreselleşmeye karşı çıkmak, kendi kültürlerini kodlarına aşırı derecede sarılmak da küreselleşmenin oyununa gelmektir. Küreselleşme artıları ve eksileri olan, teknoloji ve iletişim çağının getirdiği, dünyanın elektronik bir köy haline gelmesi sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Teknolojinin kullanımına karşı çıkarak kültürü korumak mümkün değildir.

Her kültürün ana çizgileri vardır. Bunlardan vazgeçilmez ama bazıları değiştirilebilir.

Hedefleri, idealleri, ülküleri olan toplumların afaziyi aşması daha kolay gerçekleşir.”

“Kişi yaşadığı ortamda toplumla diyalog kurarak kendi dini değerlerini yaşarsa, marjinalleşmekten korunur.”

Özgüven sahibi ve diğerlerine güvenen kimseler diyalogtan korkmaz ve diyaloğa açık kişiler ve gruplar da marjinallesmez.”

“Psikolojik savaşta bir kültür yok edilmek istendiğinde marjinalleştirilmeye çalışılır. Marjinalleştirilen kültüre karşı yolunda korku ve öfke uyandırılır ve etkilendirilir.”

“Radikallerin bir özelliği de kolayca marjinalleşmeleridir. Radikallik eğilimi, insandaki yeniliği arama geniyle çok yakından bağlantılıdır. Çünkü radikal kişiler mevcudu sorgular. Fanatizmin başlangıcında genellikle radikalizm vardir.”

“Radikalizm, yenilikçi davranışı ve farklı bakış açısını içerdiği için ilerlemeye sebep olur. Bu sebepten dolayı toplumda radikal insanların gorüşlerine ihtiyaç vardır.

Radikallerin önünün kapatılıp yasa dışı olması ise onların büyümesine sebep olur.”


BU KISIM YEŞİL EKONOMİ ÜZERİNE YAPÍLACAK CALIŞMALARDA VE HER TÜRLÜ ÇEVRECİ FAALİYETTE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR:

Bireyin fobisini gidermek için ne yapılıyorsa, toplumun fobisini gidermek için de o işlemler yapılır. Korkulan kişi veya gruplarla konuşulur, diyaloğa geçilir. Korku giderildiginde de kontrollü bir oluşur. Aksi halde o grup ötekileşir ayrı bir mahalle, ayrı kültürler ve kültler oluşur. Radikalizm ahlaki oluşur. Radikal ahlak acımasızdır, öfke ve nefret içerir, esnek degildir, hoşgörü içermez, ötekileştiricidir, kendisi gibi olmayanı dışlar. Bireyler veya gruplar arasında çatışma çıkararak ayakta kalmayı yöntem olarak seçer. İletişim formu olarak çatışma ile varlığını sürdürür.”

“Aslan karnı tok olduğunda başka hayvanlara saldırmaz, fakat insan öyle değildir, aç gözlü ve doyumsuz olduğu için bütün dünyaya sahip olsa tatmin olmaz.”

“Kuralların olmadığı bir özgürlük imtiyaz ve adaletsizliği doğurur.”

Kapitalizm sadece karı amaçlar, karı işçiye paralel yansıtmaz fakat zararı ortaklığa, işçiye yansıtır”

“Gerçekte var olmayan tehlikeleri beyin yıkama ve propaganda teknikleri ile topluma kabul ettirmek mümkündür. İnandırılan, kendilerini tehdit altında hisseden insanlar kolayca savaştırılır.”

Öfke duygusu, korku duygusu ile birleşirse saldırganlık; öfke duygusu, sevgi duygusu ile birleşirse iletişim kurma çabası ortaya çıkar.” 

“Toplumsal düşünmek için insanın kendini değiştirmeyi istemesi gerekir.”

“Tarih boyunca toplumsal düşünmeyi başarmış Mevlana, Gazali gibi zatlara baktığımızda bu kişiler toplumu değiştirmek gibi bir niyetle baslamamışlar, kendilerini değiştirmeyi hedef almışlardır. Gazali’nin ilk çıkışına baktığımızda kafasındaki soruları çözmeye çalıştığını görürüz. Kendini değiştirmeye ve ikna etmeye uğraşırken eserleri ortaya çıkmıştır. O eserlerden sonra da toplum değişmeye başlamıştır. Bir insan toplum için iyi ve güzel şeyler yapmak istiyorsa önce bunları yaşaması gerekir. Mevlana ve Gazali ilimlerini önce kendi nefislerine tatbik etmişlerdir. İnsan bireysel hayatında başarılı oldukça yavaş yavaş toplumsal hayata geçer.”

“Sadece bilgi aktarımı olan iletişim, kuma yazılmış yazı gibidir, hemen dağılır. Karşılıklı iletişimde duygu aktarımı varsa kişi derin hislerini, düşüncelerini, duygularını katarak söylüyorsa, karşı taraf da aynı şekilde algılıyorsa kişinin kalıcı hafızasına girer. Beyinde böyle durumlarda duygusal bellek devreye girer ve bilgiler kalıcı hafızada kalır.”

“Sizin duygusal varlığınızı kabul etmeyen çevreden uzak durmak sizin en doğal hakkınızdır.”

Sosyal empatide liderlik önemli bir konudur. Klasik lider olan yöneticiler kendisini bir bakıma yeryüzü tanrısı gibi görür. Karizmatik liderler toplumu harekete gecirir, sürüklerler ama kendisi odaklı davranırlar. Bazı tur liderler de kendisini topluma adar, paspas yapar. Toplum için kendisini, her şeyini, ailesini yok sayar. Ama bilimsel yöneticilikte ise bir kişi gemi kaptanı gibidir. Geminin kendisinin yanı sıra, çalışanları ve kaptanı da vardır. Kaptanın duyguları ve düşünceleri gibi çalışanların duygu ve düşünceleri de önemlidir. Ama geminin sağlıklı gitmesi için kaptanın kurumsal bakabilmesi ve gemi için doğru kararları alabilmesi gerekir.”

“İnsan rasyonelleşmeyi başaramazsa hayvan seviyesinde kalır. Doğuştan insan olarak doğmuyoruz. İnsan olma yeteneğinde doğmuyoruz, daha sonra sosyal öğrenme ile insanlık seviyesine ulaşıyoruz. Zihinsel alt yapımızı doldurarak ve aklımızı doğru yönde kullanarak insan oluyoruz. Aklını doğru yönde kullanamayan insan canavar bile olabilir.”

Akıllı kadınlar, erkekte kontrol sende duygusu uyandırarak istediğini yaptırır ve böylece kontrolü ellerinde tutarlar. 

Kadınlarınkurulmuş bir düzeni yürütmesi daha kolaydır. Fakat düşmanla mücadelede başarısı zayıftır, çatışmalı ortamda zorlanır.”

“Empati o kadar önemli bir yaşam becerisidir ki, sosyal becerilerin hepsi empati temelinde gelişir.

….

İnsan sadece yardım almayı değil, yardım etmeyi de öğrenmelidir.

Olaya empatik bakma alışkanlığı kazanan biri, karşısındakinin anlattığı problemi çok kolay anlar ve onunla iletişim kurabilir.”

Toplum psikolojisinde, sağ duyulu diye tanımladığımız kişiler farkında olmadan başkalarının davranışlarını okuyabilirler. Karşısındakinin ne hissettiğini, ne düşündüğünü, nasıl anladığını fark edip ona göre davranışlarını, tepkilerini şekillendirirler. Bu da empati kavramını ortaya çıkarır. Empati de bir çeşit zihin okuma faaliyetidir.

“Artık zaman kol gücü, makine gücü değil, bilgi gücüdür. Bilgiyi elinde bulunduran, güçlü oluyor ve insanlığa hükmediyor.”

Osmanlı döneminde Lübnan’da şeytana tapan tarikatlar ortaya çıkar. Bunlara karşı ne yapılacağı padişaha sorulduğunda ‘Tolumdaki asayişe, güvene zarar vermiyorlarsa bırakın’ cevabı alınır. Osmanlı, kimseye zarar vermemiş, müdahale etmemiştir. Her türlü inanç, değer kendi geleneğini yaşatmıştır. Herkes kendi ticaretini yapmış, kendi mülküne sahip olmuş, hür tebaasını oluşturmuştur. Ortaçağ’da bütün dinlere ve ırklara eşit kalan Osmanlının yaptığını Batı, modernizmde özgürlükçü laiklik tarzıyla yapmaya çalışmaktadır.” 

“Kendi fikrine güvenen insanın hoşgörüye ve diyaloğa açıktır. Kendi fikrine güvenmeyen insan ise bütün bunlara kapalıdır, çünkü konuştuğu zaman kaybedeceğini bilir. Doğruyu ve gerçeği bulma çabasındaki kimse; diyalogtan, özgür tartışma ortamından korkmaz fakat sahip oldukları gerçeklere inanmayan ve kendine güvenmeyen kimse bütün bunlardan korkar. Kendi fikrine güvenmeme hoşgörüyü sabote eden ruh hallerinden biridir.”

“Modernizm işkence ile değil, gönüllü bağlayarak mankurtlaştırmayı gerçekleştirilir. İnsanlar, tüketimle, zenginleşme ile sisteme köle haline getirilmektedir.”

“Olumsuz diyalog; yanlışları düzeltip karşı tarafı ikna ederek ilerleyen ve karşı tarafı psikolojik olarak kötü hissettiren bir yoldur.”

“Bir hekim hastaya değil hastalığa düşman olur ve o hastalığı yok etmeye çalışır. İnsanın da karşı tarafın kişiliğine değil, onun kötü alışkanlıklarına düşman olması gerekir. Kişiliğine düşman olunduğunda diyalog kurulamaz. Karşı taraf kişiliğinin benimsendiğini hissedince sağlıklı diyalog kurulur. Kişiye, kendisinin iyi bir insan olduğu fakat bazı konuların tartışılması gerektiği söylenirse uyumlu bir diyalog kurulabilir.”

“Modern insan, intihar eden balinalara, soyu tükenen kelaynaklara karşı son derece duyarlılık gösterirken, Kızılderililerle, Aborjinlere karşı hiç de duyarlı olmadığını sergilemektedir. Bu tavrın arkasında bencil bir şefkatin olduğu görülmektedir.”

“Evrene tek bir kesitten bakarsak, mücadele olarak görürüz fakat kuş bakışı baktığımızda canlıların birbirine vazife devri olduğunu görürüz.”

“Kültürel kimlik, toplumun kişiliği gibidir. Sorun çözme stili, problemleri ele alış tarzı, düşünce kalıpları, iletişim tarzı, iş birliği kurma biçimi insanın kişiliğini temsil ettiği gibi kültürün değerleri, standartları da toplumun kimliğini tespit eder.”

“İnsanı zorla değiştirmenin yani sıra överek değiştirmek de vardır. Överek değiştirmede; zevk tuzakları oluşturulup, insanları kendi savaş alanlarına çekip o tuzaklara düşürerek zevke alıştırmak söz konusudur. Baskın kültür, kültürünü kabul ettirebilmek için kendi kültürel ödül-ceza sistemini oluşturur. Ödül sisteminde nasıl ünlü ve zengin olacağının şekli anlatılır. Başarılı olunması için kapitalist olunması gerektiğinin empozesini yapar. İnsanların hedeflerini değiştirir.”

“Dindarım diyen bir insan hayatının her alanında dindar olmayabiliyor, ticaret esnasında dindar olduğunu unutarak kapitalist gibin ač gözlü, doyumsuz, hırslı olabiliyor. Bu sebeplerden dolayı yaşam biçimleri arasında kesin sınırlar yoktur.”

“Bir olay hakkında insan beyni ikna olmadığı zaman veya takliden inandığı zaman akıl onaylamadığı için o konu ucu açık bir yara gibi durur, mikrop kapar ve hastalık haline dönüşür. Halbuki o konu akla uygun hale getirildiği, mantıksal çözüm üretildiği zaman o kişi izin vermediği müddetçe o dosyaya dışarıdan bir şey giremez.”

“Türk milleti özne olmaktan vazgeçerek batıya nesne olan ve onu taklit eden kültür haline geldi. Devletin resmi ideolojisi, ‘batı kültürüne benzemek modernliktir; benzememek gericiliktir’ tarzında sunuldu. Tarihsel egosunu batıya teslim eden, kendi iddiası olmayan, sadece batıyı taklit eden bir kimlik oluştu. Fakat bu kimlik halkla doku uyuşmazlığı yaşadığı için toplum kabul etmemiştir. Ama bunun sonucunda eski kültürünü koruyamamış, batılı da olamamıştır. Anadolu’da mevcut kültürün yasaklanması, batı kültürünün yayılmaya çalışılması fakat bunun kabul edilmemesi sonucunda arabesk kültür ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde olmadığı kadar halk, Arap müziği dinlemeye başladı. Bir tarafı doğu diğer tarafı batı olan karışık bir kimlik ortaya çıktı. Bu durum da kültür politikalarında devrim olamayacağını gösterdi.”

 

Bunlar da ilginizi çekebilir!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*